Energientreprenad i skogen

Skogsbränsleuttagen har skapat många uppgifter för skogsentreprenörerna. Här flisas en grotvälta i skogen. Foto: SKOGENbild 
En stor del av jobbet i skogen görs idag av entreprenörer – företag som säljer maskin- eller andra tjänster till skogsägarna. Självverksamheten (det arbete som skogägarna utför själva) har minskat. När det gäller röjning och plantering lejs ungefär hälften av arbetet bort. Gallringar och slutavverkningar utförs nästan enbart av entreprenörer med maskiner.

Skogsentreprenad – en tuff bransch
För 30 år sedan ägde de stora skogsbolagen majoriteten av alla skogsmaskiner. Idag ägs de flesta maskinerna istället av enskilda mikroföretag (färre än tio anställda) som arbetar åt en enda eller ett par uppdragsgivare, till exempel en skogsägarförening eller ett skogsindustribolag. Skogsentreprenadbranschen kännetecknas alltså av många små företag och få stora, starka kunder.

Även transporter kan ske på entreprenad.
Sedan andra hälften av 1990-talet har lönsamheten för skogsentreprenörer varit låg. Enligt bransch-organisationen SMF Skogsentreprenörerna går en tredjedel av deras medlemmar back varje år. Våren 2013 genomförde SMF tillsammans med tidningen ATL en enkät som visade att nästan hälften av de svarande skogsentreprenörerna allvarligt funderar på att lämna branschen.

Energientreprenad i skogen
Uttag och sönderdelning av skogsbränsle har skapat fler affärsmöjligheter för skogsentreprenörer. Förutom traditionell skogsdrivning som avverkning och terrängtransport (skotning) till bilväg, kan man till exempel satsa på skotning av skogsbränsle i form av grot (grenar och toppar), energigallringar och sönderdelning (flisning) av grot och energived. Även i åkarledet finns nya möjligheter med speciella fordon för grot- och flistransport.

 "Produktionsprocessen" i energiskogen
 

Det växande intresset för energi från skogen innebär också att det finns andra typer av kunder än de traditionellt viktiga skogsägarföreningarna och skogindustribolagen. Företag som handlar med bioenergi kan köpa in råvara och sedan anlita en flisentreprenör för sönderdelningen. Det finns även närvärmeverk och enskilda fastighetsägare som vill ha sitt bränsle flisat.

Viktiga kuggar i kedjan
Som entreprenör inom skogbränsle är man hela tiden beroende av andra aktörer i kedjan. Entreprenörens arbete påverkar också i allra högsta grad mängden och kvaliteten på råvaran, och därmed också priset på slutprodukten.

Grotskotning underlättas om skördarentreprenören använt rätt teknik och lagt groten i separata högar bredvid körstråket. På så vis undviker man att skördare och virkesskotare kör i groten, groten torkar bättre och mängden föroreningar minimeras. Bra upplagda grothögar kan öka prestationen vid grotskotningen med 20-30 procent.

För att flisningen ska fungera optimalt bör groten innehålla så lite sten, jord och grus som möjligt. Den som skotar ut groten bör därför använda en öppen grip vid lastningen, och låta den grot som blivit nerkörd ligga kvar på hygget.

Den utskotade groten läggs i vältor. Här är det viktigt att högarna placeras och täcks på ett bra sätt så att groten torkar ordentligt. Fuktig flis betalas sämre. Materialet ska också läggas parallellt med vägen så att flisentreprenören kommer åt högarna och att vidaretransporten går smidigt.


 

Räkna på entreprenaden

REFLEX 
Verktyg från Skogforsk som ger entreprenörer en överblick över företagets ekonomi och kan se vilka faktorer som påverkar lönsamheten mest. Beräkningsverktyget är gjort i excel och kan laddas ner gratis.  

Kostnader för uttag av skogsbränsle - från hygge till slutkund
Verktyg från Skogforsk

 

 

Länkar

Allvaret i skogen - hälften vill lämna
Artikel i ATL (2013)

SMF Skogsentreprenörerna 
Branschorganisation 

APSE
Avtalspaket för skogsentreprenad

Entreprenad - LRF 
LRF erbjuder sin medlemmar råd och verktyg för entreprenadverksamhet 

  

Litteratur

Skogsentrenadföretagens lönsamhet (pdf)
Ex-jobb, SLU (2008)

Entreprenörskap i skogsdrivningsbranschen (pdf)
Rapport, SLU (2006)

Skogsvårdsföretag - tillväxt och utveckling (pdf)
Resultat, Skogforsk (2007)
Råden riktar sig till skogsvårdsföretag men kan tillämpas även av företagare inom andra områden.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-08-22
Skriv ut
7974302