Den enskilde skogsägaren kan göra många typer av affärer med sitt skogsbränsle, och direktaffärer (gröna pilar) med många olika parter.
 

Skogsbränsle – om enskilda
skogsägares affärer

Bioenergiportalens sidor om skogsbränsle handlar om skogsbränsleaffärer och den svenska skogsbränslemarknaden. Fokus ligger på de enskilda skogsägarnas möjligheter att göra olika typer av affärer med skogsbränsle.

Här finns reportage om skogsägare som berättar om sina skogsbränsleaffärer. På portalen ges också svar på frågor av typen ”Hur mycket kan man tjäna på skogsbränsle? Vad styr priset? Kan man få opartisk rådgivning inför en skogsbränsleaffär?”

Biobränsle från skogen
Intresset för biobränslen ökar. Dels för att tillgången på fossilbränsle minskar vilket gör den dyrare, dels för att fossila bränslen har negativ inverkan på klimatet.

Även biobränslen påverkar klimatet genom utsläpp av koldioxid, men koldioxiden upptas av nyplanterade träd och biobränslen sägs därför vara koldioxidneutrala.

Det mesta av det svenska biobränslet kommer från skogen. Det totala uttaget av skogsbränsle är svårt att beräkna, men Skogsstyrelsen uppskattar uttaget av grot i hela Sverige till 6-7 miljoner kubikmeter/år under 2007-2010. Uttaget av stubbar är blygsamt, år 2011 anmäldes stubbavverkning på 3 100 hektar.

Grot och stamved
Största delen av den avverkade skogen går till massa- och pappersindustrin och till sågverksindustrin (sammanlagt cirka 75 miljoner kubikmeter/år). Skogsbränslet som tas direkt från skogen utgörs av grenar och toppar (grot), klena träd, träddelar, energived från energigallring och i viss mån av stubbar.

Som skogsbränsle används också vanlig stamved – det anses rentav vara det viktigaste skogsbränslesortimentet. Främst handlar det om virke som ratas av massa- och sågverksindustrin p g a till exempel rötskador, men det förekommer att friska stammar går till bränsle i stället för till massa, p g a bra bränslepris. Under 2011 beräknas 5,9 milj kubikmeter stamved ha använts som brännved.

Det är det direktavverkade skogsbränslet som de enskilda skogsägarna på olika sätt kan göra affärer med, och som behandlas här på Bioenergiportalen.

Enskilda skogsägare
äger mest skog

När man talar om skogsägare, tänker man gärna på de stora skogsbolagen, som ofta äger mycket stora skogar på hundratusentals hektar. Sveriges största skogsägare, statliga Sveaskog, äger 3,1 miljoner hektar produktiv skogsmark, motsvarande 14 % av Sveriges totala skogsmark.

De flesta enskilda skogsägare har skogar på i sammanhanget blygsamma 20-200 hektar – medelfastigheten bland privata skogsägare är 50 hektar. Ändå ägs den svenska skogen till lite drygt 50 % av privata enskilda skogsägare. Tillsammans äger cirka 328 000 enskilda skogsägare cirka 11,7 miljoner hektar skog i Sverige, av en total skogmarksareal på cirka 22,7 miljoner hektar.


Allt fler träd i skogen
Sveriges yta består till ungefär 55 % av skog. Det totala virkesförrådet växer varje år med drygt 100 miljoner kubikmeter, medan det avverkas ungefär 75 miljoner kubikmeter. Biomassan i de svenska skogarna blir alltså allt större.

Bara primärt skogsbränsle
Utöver det direktavverkade (primära) skogsbränslet, tillkommer sekundära trädbränslen i form av restprodukter från skogsindustrins alla produktionsled: bark, spån och bakar (den yttersta barktäckta delen av stocken) från sågverken; bark och lignin från massaindustrin och trä- och pappersavfall från vidareförädlingsindustrin och samhället. Dessa trädbränslen är också skogsbränsle, men de behandlas inte närmare på Bioenergiportalen.

Se även

Sveriges enskilda skogsägare

Länkar

Skogsencyklopedin
Drygt 11 500 sökbara artiklar och ordförklaringar om skog, ett samarbete mellan Föreningen Skogen och Skogforsk.

Kunskap Direkt
Råd, checklistor, bakgrundskunskap, instruktionsfilmer och övningar om skogsbränsleuttag.

Skogforsk

Skogsstyrelsen 

Föreningen Skogen 
Ideell förening för skogsägare, tjänstemän, maskinförare och företagare

Statistiska Centralbyrån


Litteratur

Skogsstatistisk årsbok 2012, kap 7  Skogsstyrelsen

Riksskogstaxeringen, statistik om virkesförrådet
SLU


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2015-04-09
Skriv ut
8158682